Slovenská spoločnosť pre koncentratívnu pohybovú terapiu SSKPT


Čo je to koncentratívno-pohybová terapia (KPT)?

Ide o psychoterapeutickú metódu, ktorá pracuje s rozširovaním a zužovaním vedomia prostredníctvom zamerania pozornosti (koncentratívna) na pohyb a to pohyb v rovinách:
- fyzickej (napr. chôdza v priestore, posed, postoj, vnímanie pohybujúcich sa častí tela...)
- emocionálnej (ide o vnímanie nálady, zmien v prežívaní, „cítení sa”...)
- kognitívnej (ide o myšlienky, názory, spomienky, nápady, asociácie, ktoré sa vynárajú v našej mysli...)

K „pohybu” na týchto rovinách sa využíva priestor miestnosti a predmety ako deky, palice, lopty, povrazy i iné predmety. Klient, resp. pacient realizuje ponuku, ktorou sa terapeut snaží „osloviť“ jeho problémy, poruchy, ale i zdravé časti jeho osobnosti a tým odkryť zdroj týchto ťažkostí (alebo i potenciály rozvoja) a ponúknuť človeku novú uzdravujúcu a nové možnosti rozvíjajúcu skúsenosť. Metóda vychádza zo skúsenosti istej „pamäti tela” – v našom tele, mozgu sú uložené prežité situácie v podobe emocionálne nabitých spomienok, ktoré môžu problematizovať naše duševné zdravie, ak sú negatívne alebo ho naopak podporovať, ak sú pozitívne, podporujúce náš zdravý vývoj.

KPT môže pomôcť riešiť, liečiť alebo pozitívne ovplyvňovať ťažkosti:
- partnerské, vzťahové a rodinné problémy, ktoré vyplývajú napr. „z toho, čo nie je v rodine vypovedané” a pod.
- tzv. psychosomatické poruchy (t.j. telesné poruchy spôsobované psychickými príčinami)
– problémy so srdcom ako búšenie, zvieranie pri srdci (tzv. srdcová neuróza), tráviace ťažkosti, problémy s pleťou (červenanie, ...), chrbticou, hybnosťou...
- neurotické poruchy
- problémy prispôsobenia sa vyplývajúce zo zvláštností povahy klienta/pacienta
- depresie, úzkosti a strachy
- závislosti na alkohole, drogách (liečba je možná len v čase abstinencie)
- poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia, obezita)
- psychotické poruchy (po akútnej fáze ochorenia)
- sebaspoznávanie a sebaskúsenosť zameraná na rozvoj svojho osobnostného potenciálu, prevenciu a zvládanie stresu.

S KPT sa môže pracovať v individuálnej psychoterapii (terapeut a jeden klient/pacient) alebo aj skupinovo. Metóda patrí do skupiny hlbinne orientovaných psychoterapeutických metód (akceptuje koncept nevedomia, prenosu a protiprenosu, obrany a odporu), využíva však aj prvky humanistických, behaviorálnej a systemickej psychoterapie. Je nábožensky, svetonázorovo a politicky neutrálna, kladie dôraz na slobodnú voľbu a osobnú zodpovednosť, podporuje autonómiu klienta/pacienta. Praktizujú ju v metóde vyškolení a školiaci sa lekári – psychiatri, klinickí a poradenskí psychológovia, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci a iní SSKPT akceptovaní odborníci v oblasti duševného zdravia.

KPT je rozšírená najmä v nemecky hovoriacich krajinách (existuje Európska spoločnosť pre KPT(ESCMT), ktorá je súčasťou Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP)). Metóda sa roku 1996 dostala i k nám, od roku 2000 existuje Slovenská spoločnosť pre koncentratívno-pohybovú terapiu. Aktívne s ňou pracujú členovia SSKPT.

Vzdelávanie prebieha podľa modulu analogického so vzdelávaním v KPT v Rakúsku, ktoré je v súlade s európskymi štandardami vzdelávania v psychoterapii podľa EAP. KPT je štruktúrované tak, aby jeho absolvent vedel na základe rozpoznania psychickej poruchy resp. problematiky pacienta indikovať adekvátne kroky, ktoré majú svoje zakotvenie v teoretickom hlbinne psychologickom základe.

Štruktúra vzdelávania obsahuje:
• zážitkovú skúsenosť a metodológiu
• kandidátsky pohovor (po ukončení skupinovej zážitkovej časti)
• teoretické vzdelávanie
• supervíziu
• sebaskúsenostnú terapiu
• praktikum psychoterapeutickej práce
• prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia.

Rozsah a obsah vzdelávania je v súlade s podmienkami certifikovaného psychoterapeutického vzdelávania.

Ukončenie vzdelávania v KPT:
Predmetom záverečnej skúšky je frekventantom predložená práca, ktorá je kazuistickou štúdiou priebehu terapie (terapeutickej skupiny alebo individuálnej psychoterapie). Kandidát v nej dokumentuje teoretické pochopenie problematiky pacienta a praktickú realizáciu priebehu terapie, pričom má byť schopný obhájiť svoju prax a jej reflexiu vo svetle teoretických vedomosti. Súčasťou skúšky je aj praktická demonštrácia jeho psychoterapeutických kompetencií vo vedení skupiny. Skúšobná komisia pozostáva z predstaviteľov nemeckej, rakúskej a slovenskej spoločnosti pre KPT a predstaviteľa Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii.

Výcvikový program trvá cca 4 - 6 rokov, skupinový zážitok prebieha počas víkendov od piatku poobedia do nedele obeda a počas jedného intenzívneho týždenného pobytu. Víkendové vzdelávanie prebieha v Bratislave v zariadeniach, ktoré sú na to vhodné. Po absolvovaní hodín skupinového zážitku zameraného predovšetkým na sebaskúsenosť nasleduje systém teoretických a metodologických seminárov. Je dobré s individuálnou terapiou začať už počas zážitkovej skupiny (sú to cca 4 roky!). Ku koncu vzdelávania i paralelne s ním nasledujú supervízne semináre, zamerané na prácu s konkrétnym pacientom. Frekventanti absolvujú i tzv. náčuv vedenia ďalšej zážitkovej skupiny, z ktorého vypracujú protokol. Teoretické, metodologické a supervízne semináre sú prístupné všetkým frekventantom po absolvovaní zážitkovej časti vzdelávania a to bez ohľadu na ich „pôvodnú” skupinu.

Po absolvovaní skúšok môže absolvent metódu oficiálne používať v psychoterapeutickej praxi. Taktiež má možnosť podieľať sa na aktivitách SSKPT (po absolvovaní kandidátskeho pohovoru) a využívať najmä jej vzdelávacie a supervízne ponuky.

Vedúcim inštitútu je Mgr. Norbert Uhnák

Viac informácií na www.koncpohterapia.szm.sk