Person centred approach institut PCAI ISTER


Na pozvanie doc. PhDr. Vlada Hlavenku, CSc. prišli spolupracovníci Carla Rogersa Charles Devonshire, David Buck a Valeria Henderson v roku 1989 predstaviť PCA do Československa. Týždňového seminára vo Vysokých Tatrách sa zúčastnilo vyše 100 ľudí a mnohí z nich spolu s účastníkmi zo zahraničia vstúpili do Európskeho výcvikového a vzdelávacieho programu v poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta (1990-1993).

V r. 1991 bola založená Asociácia pre psychoterapiu, poradenstvo a prístup zameraný na človeka, ktorej predsedom sa stal V. Hlavenka a v r. 1992 bol zaregistrovaný PCA Inštitút Ister na MV SR. Výcvikové programy až do r. 2004 boli spoločné s českými kolegami a zahraničnými lektormi z Veľkej Británie, Francúzka, USA, Grécka, Maďarska.

Do roku 2014 sa uskutočnilo šesť dlhodobých výcvikových programov, ktoré ukončilo vyše 250 účastníkov. PCAI Ister organizoval medzinárodné a domáce sympózia, konferencie a workshopy na ktorých čestnými hosťami a prednášajúcimi boli Barbara Temaner Brodley, Irene Fairhurst, Les Greenberg, Garry L. Landreth a ďalší.

Výcvikový program PCA je akreditovaný SPS, SIVP a patrí do vzdelávacieho systému pre Certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia pod MZ SR. Inštitút je členom medzinárodnej organizácie WAPCEPC.

PCA – Person Centred Approach – prístup zameraný na človeka - patrí k humanistickej psychológii, ktorá zdôrazňuje celkovú dôstojnosť a hodnotu ľudskej bytosti a jej kapacitu sebarealizácie, potenciál pre zdravý a tvorivý rast. Vychádza z genuínnosti resp. kongruencie terapeuta a jeho bezpodmienečného pozitívneho empatického prijímania klienta. Touto vzťahovou ponukou vytvára psychoterapeutický priestor, ktorý podporuje osobnostný rast a umožňuje prekonanie klientových inkongruencií (vnútorných rozporov). Kongruencia medzi organizmom a Self determinuje zrelosť, adjustáciu a mentálne zdravie. Kongruencia si vyžaduje kontinuálne zvažovanie a prehodnocovanie vlastných hodnôt. Umožňuje aj lepšie chápať druhých a viac tolerovať ich správanie. Základným aspektmi osobnosti je organizmus a Self, kde organizmus je centrom všetkých zážitkov a Self je časťou fenomenálneho poľa, ktoré je totalitou zážitkov a je to stále sa meniaca entita, ktorá môže ale nemusí byť uvedomovaná. Diskrepancie medzi organizmom a Self vyrastajú z negatívnych hodnotení človeka druhými ľuďmi, najmä rodičmi. Pokračujúce skresľovanie zážitkov človeka hodnoteniami iných ľudí môže mať za následok sebadeštruktívne správanie a neakceptáciu Self. Psychoterapia podporuje človeka k nachádzaniu vlastných zdrojov a k prekonávaniu prekážok na ceste aktualizácii Self. Zdôrazňuje význam psychoterapeutického vzťahu a mieru kongruencie terapeuta od ktorých sa odvíja úspešnosť terapie. Terapeut – facilitátor podporuje túto sebaktualizačnú tendenciu v smere rastu, autonómie, diferenciácie a socializácie jedinca.

PCAI Ister ponúka:
A. Certifikovaný výcvikový program pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia v rozsahu 450 hod. metodológie a zážitku na sebe 200 hod. supervízie 100 hod. cvičnej terapie
B. Krátkodobý výcvikový program orientovaný zážitkovo pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, pre ich osobný rast a orientáciu v PCA v rozsahu 200 hod.
C. Kontinuálne vzdelávanie v prístupe zameranom na človeka v práci s deťmi a adolescentmi, akreditované MŠ SR pre všetky kategórie odborných zamestnancov MŠ. Štyri nezávislé workshopy z oblasti filiálnej terapie pre odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou v rozsahu 30 hodín.

Vedúcim inštitútu je PhDr. Martin Miler.
Adresa inštitútu (nie pre korešpondenciu):
Podjavorinskej 11
811 03 Bratislava

Inštitút riadi predsedníctvo PCAI ISTER v zložení:
Mgr. Martin Miler - predseda
PhDr. Lýgia Bátovská
Mgr. Hana Celušáková
PhDr. Hana Smitková
PhD. Mgr. Mária Kopčíková

Viac informácií na www.pca.sk