Otvorenie nového kompletného programu vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii

Obrázok k udalosti: Otvorenie nového kompletného programu vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii
15.10.2018 - Bratislava
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE KATATÝMNE IMAGINATÍVNU PSYCHOTERAPIU
LAZARETSKÁ 11, 811 08 BRATISLAVA,  IČO:.35607891 DIČ: 2021370802
 
Slovenská spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu (SSKIP)
oznamuje, že na prelome rokov  2018/2019 otvára kompletný program vzdelávania v katatýmne imaginatívnej psychoterapii. Vzdelávací program trvá minimálne 4 roky a spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

Do certifikačného študijného programu v CPČ psychoterapia sa môžu prihlásiť
 lekár a psychológ, za týchto podmienok:
- Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo - lekár.
- Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia, získanie osvedčenia na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore alebo zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom odbore. 

Necertifikačné vzdelávanie v KIP psychoterapeutické vzdelávanie.
 môžu absolvovať aj 
- sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia, sestry, logopédi, ktorí majú uznané členstvo v SPS, prípadne ten, kto má pregraduálne vzdelanie pre zdravotnícke povolania, ale nepracuje v zdravotníctve (psychológ pracujúci mimo zdravotníctva, v poradniach a pod) .
 
  • Vítaní sú aj psychoterapeuti s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním, ktorí si chcú svoje vedomosti rozšíriť o smer v KIP (ďalšie psychoterapeutické vzdelávanie).
 
Rozsah výcviku je1660 hodín rozdelených do modulov – (rozpis nájdete na stránke SSKIP)
  1. modul :
Metodológia  a zážitokna sebe                                  360 hodín
  1. modul:
Teória                                                                        150 hodín (z toho 50 hod. SIVP)
 3.  modul:     
Individuálna psychoterapia                                       150 hodín
100 hodín individuálnej cvičnej terapie u cvičného terapeuta a 50 hodín skupinovej skúsenosti v rámci experienciálneho výcviku. Tento modul nie je obmedzený určeným počtom hodín v jednom školskom roku, môže prebiehať počas celého štúdia paralelne s metodikou a skúsenosťou na sebe, ako aj s teóriou a supervíziou.
Supervízia                                                                  200 hodín
 
Praktikum psychoterapeutickej práce                         600 hodín
Prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia
(akreditované psychiatrické zariadenie)                     200 hodín
 
Tretí modul, individuálnu cvičnú terapiu v rozsahu 100 hodín si účastník zabezpečuje sám, rovnako 600 hodín praktika psychoterapeutickej práce a 200 hodín praxe v psychiatrickom zariadení. 
 
Moduly 1. a 2. sú formou trojdňového sústredenia.
 
Podanie prihlášky: vyplnenú Prihlášku zašlite mailom alebo poštou na adresu: sskip@sskip.eualebo PhDr. Lygia Bátovská, Podjavorinskej 11, 811 03, informácie na tel.č. 0907 984 876
K prihláške doložte Životopis, Motivačný list a kópiu diplomu o ukončení VŠ štúdia.
 
Termín podania prihlášky: 15.10.2018.
 
Pohovor s prihlásenými záujemcami sa uskutoční  v sobotu 27.10.2018 od 9.00 hod. v ambulancii PhDr. Jánoškovej, Vyšehradská 4, Bratislava na základe ktorého budú účastníci odporúčaní SIVP o zaradenie do vzdelávania CPČ.
 
Náklady na vzdelávanie: kurzovné za jednu výcvikovú hodinu = 5,0 Euro. Náklady na
ubytovanie, stravu a cestovné si hradí každý účastník samostatne.

Vzdelávanie zabezpečujú certifikovaní psychoterapeuti
PhDr. Lygia Bátovská, Prof. MUDr. Jozef Hašto PhD,  PhDr. Jaromíra Jánošková,
 MUDr. Natália Kaščáková, Mgr. Hana Ševčíková, Mgr. Norbert Uhnák,
doc. PhDr. Eva-Dora Uhrová CSc.

Príloha 1 Oznam (text na web stránku SPS)
Príloha 2 Prihláška (formulár k Oznamu )
Viac informácií je na stránke SSKIP (www.sskip.eu) a na stránke Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (www.psychoterpia-sk.sk) v okne Vzdelávanie SIVP . 

PhDr. Lygia Bátovská
Predsedkyňa SSKIP
 
 

Prílohy

  DOC (48 kB)