Košický inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ KE


Košický inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ KE,
vznikol v roku 2001 ako výsledok viacročnej predchádzajúcej spolupráce s pražským Institutemprosystemickouzkušenost ISZ-MC, a to predovšetkým s PhDr. Vratislavom Strnadom, ako jedným z nestorov systemického prístupu v česko-slovenskom priestore, s OEAS Wien – Dr.Phil. Ferdinandom Wolfom, úzkym priamym spolupracovníkom StevedeShazera v USA (zakladateľ na riešenie orientovaného prístupu SolutionFocusedBriefTherapy) a Dr. SabineKlar, Hamburským tímom a jeho popredným predstaviteľom Dr. Kurtom Ludewigom, významným teoretikom i praktikom systemickej terapie v Európe i vo svete.

Systemická psychoterapia sa ako nový moderný prúd v psychoterapii veľmi intenzívne rozvíja od konca sedemdesiatych a začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia a stala sa jednou z najefektívnejších terapií – v posledných relevantných výskumoch efektívnosti rôznych druhov terapie sa umiestňuje medzi prvými troma najúčinnejšími terapeutickými smermi vôbec.Spočiatku našla svoje uplatnenie predovšetkým v oblasti práce s rodinami (systémové rodinné terapie), avšak neskôr sa výrazne odlíšila od klasických rodinných terapií predovšetkým svojím dôsledným napojením sa na posledný vývoj v oblasti prírodných vied (biologická teória poznania - H. Maturana, F.Varela), sociálnych vied (Luhmann), filozofie (radikálny konštruktivizmus – von Foerster, von Glasersfeld, sociálny konštrukcionizmus – K. Gergen) a postmodernej teórie jazyka (Wittgenstein, Derrida, deShazer).

Novotvar „systemický” odkazuje na zmenu chápania sociálnej reality, ktorá už nie je chápaná ako objektívna entita, ale ako konštrukt pozorovateľa, ktorý sociálny svet sám spoluvytvára svojou účasťou v ňom.

V systemickej psychoterapii znamená tento obrat zdôraznenie zodpovednosti terapeuta za prijaté východiská a metódy, ktoré v práci s klientami uplatňuje, za jazyk, ktorý používa. Zároveň to znamená posun vo vnímaní roly terapeuta, ktorý je v dialógu s klientom rovnocenným partnerom, ktorý rešpektuje klientovo „videnie” sveta a svojimi profesionálnymi zručnosťami (napr. ako viesť konštruktívny psychoterapeutický rozhovor) umožňuje klientovi zmenu jeho sveta zmenou uhla pohľadu, iného porozumenia, zmenu v „rozprávanom príbehu klientovho života”. Systemická terapia je založená na spolupráci klienta a terapeuta, kedy klient je expertom na svoj život a svoj problém a terapeut je expertom na taký spôsob vedenia terapeutického rozhovoru, aby dostatočne podnecoval zmeny u klienta.

V systemickej terapii rozlišujeme tri hlavné prúdy: na riešenie orientovaný prístup SolutionFocusedBriefTherapy (StevedeShazer, InsooKimBerg), zákazkový prístup (Kurt Ludewig) a naratívny prístup (DavidEpston, Michael White, JillFriedmann). Všetky tri prístupy sú súčasťou výcviku a vzdelávania v systemickej psychoterapii.

Špecifiká systemickej psychoterapie:
- Systemická terapia aktivizuje osobné a sociálne zdroje klienta.
- Zameriava pomáhaniespravidla na prítomné využiteľné možnosti a ich rozširovanie, ale venuje sa aj analýze-dekonštrukcii životnej histórie – problémovému dominantnému príbehu klienta, s ktorým je jeho identita tesne zviazaná.
- Sústreďuje sa na rozvíjanie a budovanie riešení, podporu a rozvíjanie alternatívneho príbehu klienta.
- Pracuje s klientovými predpokladmi, presvedčeniami, predsudkami, ktoré sú súčasťou jeho „zotročeného vedenia“ o ňom a o jeho živote.
- Orientuje sa na klientove silné stránky, zdroje, možnosti, nie na jeho zlyhania čineúspechy, posilňuje jeho kompetencie.
- Skracuje terapeutický proces, prináša úľavu spravidla už po niekoľkých terapeutických stretnutiach tým, že sa zameriava na dosahovanie užitočne formulovaných cieľov (konkrétne, dosiahnuteľné, ale významné pre klienta) a tiež tým, že paralelne s analýzou-dekonštrukciouproblémovej identity klienta rozvíja-konštruujejeho žiadúcu alternatívnu identitu.
- Vyhýba sa manipulatívnemu pôsobeniu, rozvíja spoluprácu, terapeut nepodsúva klientovi žiadne dopredu pripravené riešenia, tie si v spolupráci s terapeutom rozvíja sám klient tak, aby boli priamo jemu „šité na mieru“ – terapia u každého klienta je tým jedinečná a dopredu nepredpovedateľná – každý klient má svoje špecifické trápenie a tiež svoj špecifický spôsob a možnosti, ako sa z neho dostať.
- Zdôrazňuje etické hodnoty a krásu profesie – terapia má byť rešpektujúca, krásna a užitočná.
- Umožňuje terapeutovi lepšie si uvedomiť vlastné profesionálne i osobné predpoklady, presvedčenia apredsudky a svoju pozíciu v psychoterapeutickom procese v záujme vytváraniabezpečia pre seba i klienta a rozvíjania vzájomnej spolupráce.
- Pracuje s klientami ako jednotlivcami, pármi, rodinami, detskými klientami i adolescentmi predovšetkým ako s ľuďmi s obrovskou komplexnosťou ich životov a možností, orientuje sa na ich žiadosti, očakávania,objednávky - nehľadí na klientov len cez ich diagnózy či problémy.

Výcvik v systemickej psychoterapii trvá cca 4 roky.
Pozostáva z 26 stretnutí, ktoré sú 2 a poldňové (jedno stretnutie á 25 výcvikových hod).

Vedúcou inštitútu je PhDr. Eva Linhová.

Viac informácií na www.isz.sk