Keď (nás) sloboda ohrozuje. Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy.

Obrázok k udalosti: Keď (nás) sloboda ohrozuje. Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy.
08.06.2019 - Bratislava
SLEA SLOVENSKO Vás pozýva na workshop

Keď (nás) sloboda ohrozuje. Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy.

8.6. 2019 v Bratislave
Workshop povedú: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. - klinická psychologička a psychoterapeutka a Mgr. Zuzana Hitková liečebná pedagogička a psychoterapeutka.


Schopnosť utvárať vzťahy je blízka takmer každému človeku. Čím je človek zrelší, tým sú vzťahy, v ktorých žije, stabilnejšie a súčasne slobodnejšie. Osobnostné zranenia a deficity však mnohým ľuďom bránia, aby boli v blízkych vzťahoch naozaj slobodní. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku závislosti vo vzťahoch. Pozrieme sa na príčiny jej vzniku, ako aj na vzájomnú dynamiku dvoch ľudí v závislom vzťahu. Priblížime si jednotlivé typy osobnosti, ktoré majú sklon vytvárať (spolu)závislé vzťahy, ako aj jednotlivé formy závislých vzťahov - v partnerstve, priateľstve, na pracovisku, či v terapeutickom vzťahu. Formou vlastného zážitku budú mať účastníci možnosť nahliadnuť aj na prípadné vlastné (spolu)závislé správanie. Pozornosť budeme tiež venovať možnostiam terapeutickej práce v rámci závislého vzťahu, a hľadaniu cesty k väčšej zodpovednosti a slobode. Workshop bude prevažne sebazážitkový, a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách ako aj študentom týchto odborov.

Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 3.6.2019: 60 € (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)
• zaplatený po 3.6.2019: 70 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 022019, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka.
Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.
Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
Miesto konania: Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Trvanie workshopu: 8. 6. 2019 od 09:00 – 17:30 (Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)
Max. počet účastníkov workshopu je 22.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Viac informácií na www.slea.sk

Prílohy

  PDF (297 kB)