Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii


Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii bol založený v roku 2001 absolventmi výcviku, ktorý bol vedený Dr. Magdou Szȍnyi, pod odbornou záštitou Spoločnosti maďarskej relaxačnej a symbolickej terapie (Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület) a Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou. Výcvik bol ukončený v roku 1994. Od jeho ukončenia do roku 2001 absolventi organizovali odborné podujatia: konferencie a supervízie.

Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii od svojho založenia realizuje výcviky:
- 100 hodinový výcvik relaxácie
- 60 hodinový výcvik detskej relaxácie
- 45 hodinový výcvik pre tehotné ženy
- 4 – ročný výcvik symbolickej psychoterapie

Štruktúra vzdelávania spĺňa požiadavky dlhodobého vzdelávania SIVP. Absolvovanie kompletného výcviku je predpokladom pre zápis do zoznamu psychoterapeutov Slovenska, a pri splnení ďalších požiadaviek pre získanie psychoterapeutického certifikátu.

Táto modifikovaná forma relaxácie vychádza zo Schultzovho autogénneho tréningu. Základnou myšlienkou tohto postupu je, že neexistuje dobrá a zlá relaxácia, ale terapeutická práca sa zameriava na objasnenie príčin prežívania počas relaxácie. Ďalšou možnosťou je práca s výhľadovými asociáciami a slovnými spojeniami v súvislosti s jednotlivými časťami tela.

100 hodinový výcvik trvá jeden kalendárny rok, jeho absolvovanie je viazané na:
- spracovanie vlastného zážitku,
- spracovanie teoretickej práce o relaxácii a symboloch,
- prezentovanie vlastnej práce s touto metodikou.

60 hodinový výcvik detskej relaxácie zahŕňa tri verzie pre tri vekové kategórie:
- od 4 do 8 rokov
- od 9 do 13 rokov
- od 14 do 18 rokov

Do výcviku sa môžu prihlásiť absolventi 100 hodinového výcviku relaxácie.

Absolvovanie je viazané na:
- spracovanie teoretickej práce o detskej psychoterapii alebo spracovanie rozprávky ako metapríbehu
- prezentovanie kazuistiky s touto metodikou

Do 45 hodinového výcviku pre tehotné ženy sa môžu prihlásiť absolventi 100 hodinového výcviku relaxácie. Absolvovanie je viazané na prezentovanie kazuistiky z terapie tehotnej ženy s touto metodikou.

4 – ročný výcvik symbolickej psychoterapie je zostavený podľa požiadaviek SIVP a frekventanti výcviku sa pred vstupom rozhodujú o type vzdelávania: A, B, C, D – tak, ako to je uvádzané na stránke SIVP. Frekventanti sa oboznámia s vyšším stupňom autogénneho tréningu, s aplikáciou symbolov podľa problematiky jednotlivca alebo skupiny, so zameraním na hlbinné sebapoznanie, a naučia sa aj využívať koany, citácie, príslovia a porekadlá s terapeutickým úmyslom.
Metodiku je možné aplikovať u jednotlivcov, ktorí trpia psychosomatickými ťažkosťami, úzkosťou, prežívajú nadmerný stres, ako aj na prevenciu, psychohygienu a rast osobnosti.

Vedúcou inštitútu je PhDr. Katarína Hadasová.