Ako sa uchádzať o Európsky certifikát pre psychoterapiu?

Obrázok ku správe: Ako sa uchádzať o Európsky certifikát pre psychoterapiu?
02.04.2016
1.Skontrolujte si, či Váš výcvik spĺňa predpísané kritériá pre uznanie Vášho vzdelania
Celková dĺžka psychoterapeutického je minimálne 3200 hodín rozložených do najmenej 7 rokov, pričom do hodín sa môže započítavať aj ekvivalent dosiahnutého stupňa prvých troch rokov univerzitného štúdia. Ďalšie štyri roky sa týkajú konkrétneho ukončeného výcviku v psychoterapii.
EAP v spolupráci s NAO alebo EWAO overí pomer Vami absolvovaných výcvikových zložiek, ktoré sú podmienkou na udelenie Európskeho certifikátu pre psychoterapiu- ECP. Výcvik má spĺňať kritéria EAP pre základný profesionálny výcvik v psychoterapii podľa nasledovných súčastí:


1. 1. Individuálna psychoterapeutická skúsenosť alebo jej ekvivalent- má obsahovať výcvikovú analýzu, sebaskúsenosť a iné metódy, obsahujúce prvky sebareflexie, terapie a osobnej skúsenosti (min. v rozsahu 250 hodín). Frekventanti výcviku majú dokázať identifikovať a adekvátne riadiť svoj vlastný proces zapojenia sa a prispievania do psychoterapie v rámci svojej praxe a v súlade so špecifickými metódami.

1.2 Teoretické štúdium- jedna časť v rámci univerzitného a odborného štúdia a druhá časť v rámci špecifickej psychoterapie. Prednášky na univerzite alebo v rámci odbornosti, ktoré vedú k získaniu prvého univerzitného stupňa vzdelania alebo jeho ekvivalentu v profesionálnej kvalifikácii sú v predmetoch, relevantných pre psychoterapiu a môžu byť súčasťou celku všeobecnej teórie psychoterapie, ale nemôžu byť súčasťou štvorročného špecifického psychoterapeutického výcviku. Teoretické štúdium počas 4 rokov v rámci špecifického psychoterapeutického výcviku by malo obsahovať:
- Teórie o vývine človeka v rámci jeho životného cyklu
- Porozumenie iným psychoterapeutickým prístupom
- Teóriu zmeny
- Porozumenie o sociálnych a kultúrnych podmienkach vo vzťahu k psychoterapii
- Teórie psychopatológie
- Teórie zhodnotenia a intervencie.

1.3. Praktický výcvik- má obsahovať dostatočnú prax pod kontinuálnou supervíziou v rámci určitej psychoterapeutickej modality a mal by trvať minimálne dva roky.

1.4. Prax v rámci oblasti duševného zdravia alebo ekvivalentná profesná skúsenosť- prax musí zabezpečiť adekvátnu skúsenosť pre oblasť psychosociálnej krízy v spolupráci s inými odborníkmi v rámci duševného zdravia. 

1.5. Supervízia, výcvik a aj osobná psychoterapeutická skúsenosť a ďalšie kontinuálne odborné vzdelávanie (CPD), pričom minimum CPD-kontinuálneho vzdelávania je 50 hodín za 5 rokov v rámci psychoterapeutickej praxe vrátane supervízie po ukončení výcviku.
1. 6. O ECP môžete požiadať minimálne po 3 rokoch vykonávania psychoterapeutickej praxe po ukončení výcviku.

2.Vyplňte žiadosť, životopis na predpísaných tlačivách podľa pokynov EAP, všetko v anglickom jazyku, predložte doklady o dosiahnutom vzdelaní a praxi, podpíšte svoj súhlas so Strasbourgskou deklaráciou o psychoterapii.
Čestné prehlásenie a tieto doklady predložte výboru SPS, ktorý potvrdí ako Národná organizácia NAO EAP Vašu etickú a odbornú pripravenosť získať ECP na zvláštnom formulári.
Potom svoju kompletnú žiadosť podajte do kancelárie EAP vo Viedni. V prípade nejasnosti Vám slovenský delegát SPS v EAP alebo kancelária EAP má poskytnúť informácie o procese uchádzania sa o ECP.


2.1.Ak Vaša psychoterapeutická modalita-výcvik má v EAP zastúpený EWAO alebo EAPTI inštitút, potom zašlete Vaše dokumenty podľa pokynov na stránke EAP pre udelenie ECP priamo tomuto príslušnému inštitútu alebo prostredníctvo kancelárie EAP vo Viedni, ktorá ich môže nasmerovať predsedovi príslušnej komisie tohto inštitútu. Tento európsky reprezentantom vašej modality v EAP skontroluje a potvrdí, či Váš výcvik je v zhode alebo presahuje štandardy EAP alebo potrebujete ešte niečo doplniť.

2.2.Ak Vaša výcviková modalita nemá v EAP svoju medzinárodnú akreditujúcu inštitúciu (EWAO), potom Vašu žiadosť posúdi a overí okrem kancelárie EAP komisia s názvom Grandparenting Committee EAP- GAP-ako komisia, ktorá posudzuje všetky ostatné žiadosti(multimodal approach recquirenments) uchádzačov. Procedúra je potom identická s postupmi v bode 3 až do udelenia cerifikátu.

3.Ak Vám udelí súhlas pre Váš ECP, registračná komisia EAP Vás vyzve prostredníctvom kancelárie vo Viedni, aby ste zaplatili predpísaný poplatok (t.č, 100 €) za ECP svojej NAO, ktorou je na Slovensku SPS- Slovenská psychoterapeutická spoločnosť.
Až potom, keď SPS uhradí z Vašej platby faktúru EAP na administratívu pre registráciu Vášho ECP, kancelária EAP vo Viedni Vám potom vydá Európsky certifikát pre psychoterapiu, začlení vás do databázy Európskeho registra psychoterapeutov (ERP) a pošle ECP priamo Vám alebo prodstredníctvom vašej národnej organizácie NAO-t.j. SPS. 

Ak ste držiteľ ECP, na zápis v registri EAP platíte 50 eurový poplatok každých 5 rokov. 

Na záver pridávame prehľadné prechodné vodítka kritérií v roku 2015, ktoré kontrolovala GAP komisia u uchádzača o ECP-v rámci tzv.multimodal approach: 

1)Ucelený psychoterapeutický výcvik spĺňa všetky ECP kritéria:
Minimum 1400 hodín počas 4 rokov rozdelených do nasledovných súčastí:
a) Minimum 250 hodín sebaskúsenostnej terapie- (Individuálnej cvičnej terapie)
b) 500 - 800 hodín teórie a metodológie
c) Minimum 300 hodín psychoterapeutickej práce s klientami pod supervíziou
d) Minimum 150 hodín supervízie
e) Minimum 3 roky vlastnej klinickej skúsenosti ako psychoterapeut po ukončení psychoterapeutického výcviku.

2) V rámci minimálnych požiadaviek pre ECP z 1400 hodín:
- najmenej 2/3 výcviku má byť v rámci takej modality psychoterapie, ktorú EAP uznáva ako vedecky platnú (viď 15 otázok pre uznanie modality ako vedeckej formy na stránke EAP ).
- najmenej 1/3 výcviku má byť absolvovaná v rámci jednej podľa EAP vedecky uznanej modality so supervíziou, osobnou terapeutickou sebaskúsenosťou a praxou v tejto modalite.

3) V súlade s ethosom a tradíciou starorodičovstva –grandparentingu-komisia posúdi možné odchýlky

Podľa informácií z EAP spracovala PhDr. Hana Ščibranyová- delegátka SPS v EAP