Otvorenie nového kompletného programu vzdelávania v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej

Obrázok k udalosti: Otvorenie nového kompletného programu vzdelávania v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej
08.09.2017 - Bratislava
Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike (IVS v SR) v spolupráci so Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) oznamuje, že v septembri 2017 otvára nový štvorročný kompletný program  vzdelávania v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej, ktorý spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.
 
Do certifikačného  študijného programu CPČ psychoterapia sa môžu prihlásiť zdravotnícki pracovníci v povolaniach lekár, sestra, psychológ, liečebný pedagóg, logopéd za týchto podmienok:
Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo (lekár) a v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo (sestra)
Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, získanie osvedčenia na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore alebo zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom odbore.
 
Necertifikované vzdelávanie v Transformačnej systemickej terapii Satirovej môžu absolvovať aj
sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia
vítaní sú aj psychoterapeuti s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním a chcú si ho rozšíriť o transformačnú systemickú psychoterapiu podľa Satirovej (kategória D)
 
Psychoterapeurické vzdelávanie v IVS v SR a  zameranie výcviku:
Cieľom teoretického vzdelávania je umožniť frekventantom získať a osvojiť si základný všeobecný teoretický rámec psychoterapie podľa Virginie Satirovej, podporiť osobný rast účastníka a rozvoj jeho profesionálnych znalostí a zručností a kompetencie pri práci s človekom – klientom/pacientom (jedincom, párom, rodinou, skupinou).
 
Ucelený výcvik IVS v SR v TSTS v rozsahu 680 učebných hodín podľa nasledovného harmonogramu obsahuje:
1. Teoretické vzdelávanie v TSTS: 150 hodín
2. Praktická časť: osobná skúsenosť a zážitok na sebe, metodológia  a nácvik zručností: 360 hodín
3. Supervízie skupinové a individuálne: 120 hodín
4. Individuálna cvičná terapia (aj v skupine): 50 hodín
Celkový počet hodín v rámci výcviku v TSTS: 680 hodín
 
O absolvovaní zážitkovej časti výcviku vydá IVS v SR osvedčenie. Súbežne s výcvikom prebiehajúcim v IVS v SR si frekventant individuálne v rámci SIVP zabezpečí:
1. Praktikum psychoterapeutickej práce minimálne: 600 hodín
2. Prax na psychiatrickom pracovisku: 200 hodín
3. Individuálnu cvičnú terapiu: 100 hodín
4.      Supervízie: 80 hodín
5.      Jednotné teoretické vzdelávanie predpísané SIVP: 50 hodín
Celkový počet hodín dosiahnutých individuálne pre CPČ : 1 030 hodín
Celkový počet hodín psychoterapeutického vzdelávania je spolu 1 710 hodín.
 
Uvedený celkový rozsah hodín je v súlade s rozsahom požadovaným Európskou asociáciou pre psychoterapiu (EAP) (min. 1400 - 1600 hodín). Frekventanti výcvik ukončia záverečnou skúškou v SIVP. Absolventom výcviku, ktorí sú zdravotnícki pracovníci, umožní získať certifikát pre certifikovanú činnosť psychoterapie. Absolventom výcviku, ktorí nie sú zdravotnícki pracovníci umožní získať potvrdenie o kompletnom psychoterapeutickom vzdelaní a zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS. Bližšie informácie sú na stránke SPS http://psychoterapia-sk.sk.
 
Časový harmonogram: 
Výcvik v IVS v SR sa uskutoční v rokoch 2017 až 2021 v ôsmich semestroch s celkovým rozsahom 680 výcvikových hodín, z toho v každom semestri sú naplánované dve sústredenia v celkovom počte 85 výcvikových hodín.
 
Typ výcviku: rezidenčný, obsahuje teoretické vzdelávanie a zážitkovú prácu, nácvik zručností v skupine, malých podskupinách a triádach, prácu pod supervíziou. 
 
Výcvik uskutoční tím certifikovaných lektorov – psychoterapeutov IVS v SR v súlade so schváleným projektom SIVPP: PhDr. Hana Ščibranyová - odborný garant výcviku, PhDr. Valéria Hudáková, PhDr. Anna Rybáriková, PhDr. Klaudia Trojanová, PhDr. Nadežda Feketeová, PhDr. Blažena Ghillányová.
 
Cena za výcvikovú hodinu: 7 eur, náklady na ubytovanie a stravovanie a cestovné si účastník hradí sám individuálne.
 
Do výcviku budú zaradení záujemcovia na základe výberového konania a stručného osobného a profesionálneho životopisu a motivačného listu, bližšie informácie na info@satir-institute.sk alebo na www.satir-institute.sk, tel. 0915 626 016
 
Termíny  výberového konania: 7. 7., 24. 8. a 8.9.2017
Termíny výcvikového sústredenia: 24.-26. 9. 2017 v Bratislave a 5.-10. 12. 2017 v Račkovej.